Om EnergiFokus AB

bild1

EnergiFokus ägs till 50% vardera av Trollhättan Energi AB och Uddevalla Energi AB. Bolaget är etablerat i Uddevalla. Bolagets säte är i Trollhättan.

Omsättningen beräknas vara ca 70 Mkr om året varav ca 80% för ägarbolagen. Antalet anställda är ca 40 personer.

Med de samlade resurserna blir EnergiFokus starkare med, bredare kompetens och fler resurser. EnergiFokus möjligheter att agera på marknaden ökar och kan därmed ha större möjligheter att stödja ägarbolagen som måste ha tillgång till en kompetent entreprenör med resurser för att säkerställa elleveranserna.


Trollhättan Energi AB

Trollhättan Energi AB är ett helägt bolag av Trollhättan Stadshus AB som i sin tur är helägt av Trollhättans kommun. Trollhättan Energi AB producerar och distribuerar värme samt transiterar el, tillhandahåller stadsnät samt biogas i Trollhättans kommun med omnejd.

Uddevalla Energi AB

Uddevalla Energi AB är helägt av Uddevalla kommun genom Uddevalla Utvecklings AB. Uddevalla Energi AB svarar för Eldistribution, värmeproduktion och -distribution, stadsnät samt elproduktion i fem mindre vattenkraftstationer i Uddevalla kommun med omnejd.


Affärsidé

EnergiFokus skall i Västra Sverige fokusera sin verksamhet på entreprenadtjänster inom energisektorn. Med lyhördhet för kundens behov och med specifik kompetens skall verksamheten karakteriseras av kvalitet, hög servicegrad och stort förtroende.

Vision

Ledande entreprenör inom energisektorn i Västra Sverige


Strategi

EnergiFokus skall tillgodose ägarbolagens behov av entreprenadtjänster och bli konkurrenskraftig på den externa marknaden för entreprenadtjänster inom energisektorn genom att utnyttja kompletterande kompetenser och resurser. EnergiFokus skall utveckla nya marknadssegment, förbättra och bygga upp kundrelationer, produkter och tjänster. Härigenom förstärks marknadsarbetet, vilket leder till säkrare ekonomi och förbättrad lönsamhet. EnergiFokus skall arbeta med kompetensutveckling, ökad delaktighet och decentralisering samt effektivisering av interna styrsystem och rutiner.

På så sätt skapas förutsättningar för ökad motivation, kontroll och uppföljningsmöjligheter. Vilket skall bidra till ökad kostnadseffektivitet, rationella beslut och effektivt ledarskap. EnergiFokus skall fokusera på att utveckla entreprenadprocessen, stärka det egna marknadsarbetet, prioritera lönsamhet före omsättning samt vidareutveckla relationerna med övriga affärsområden inom ägarbolagen.


Verksamhet

EnergiFokus kärnverksamhet är entreprenadverksamhet inom energisektorn. Verksamheten bedrivs inom ägarbolagens respektive geografiska områden samt dessas närhet. EnergiFokus har likvärdiga etableringar i Trollhättan och i Uddevalla. Ledning och administration är samlad på kontoret i Uddevalla.

EnergiFokus utför nybyggnation och underhåll av ledningsnät. Bas för detta är Trollhättan Energis och Uddevalla Energis ledningsnät, men vi åtar oss också uppdrag från andra nätägare.

EnergiFokus underhåller och utför nybyggnationer av belysningsanläggningar på gator och vägar.

EnergiFokus jobbar både inom ägarbolagen och externt med, mätsystem, energitjänster, elsanering, taxeanalyser och elinstallationer.


Inriktning

EnergiFokus inriktning är att utveckla de tjänster som erbjuds inom ägarbolagen och även erbjuda dessa på övriga marknaden. Några områden som är lämpliga för EnergiFokus att utvecklas inom är service/underhåll för effekt och högspänningskunder, energimätning samt löpande infrastruktur projekt. EnergiFokus är även öppen för att utveckla samarbete med någon eller några samarbetspartners.

Tjänsterna

EnergiFokus utvecklar och förbättrar nuvarande tjänster. Utvecklar för att erbjuda tjänster till nätägare som innebär att de effektivare kan leverera ”nätnytta” till sina kunder.


System

EnergiFokus utvecklar administrativa system och arbetsmodeller till att passa alla de typer av tjänster som bolaget erbjuder.


Värden

 • Pålitlig
 • Professionell
 • Dynamisk
 • Nära
Pålitlig
 • Stabila och trygga ägare och personal
 • Vi har kommit för att stanna
 • Det vi säger gör vi
Professionell
 • Lång teknisk erfarenhet
 • Projektarbetsmodell
 • Affärsmässig
 • Kvalitetssystem
 • Bemötande
 • Omtanke
Dynamisk
 • Engagerad personal
 • Teknikutbildning
 • Flexibel organisation
 • Kundfokuserad arbetsmodell
Nära
 • Lokalt företag
 • Kunskap om ägarföretagens nät
 • Starka etableringar på två orter
 • Kort inställelsetid

Kontaktinfo

Telefon: 0522 - 65 34 80
E-post: info@energifokus.se

Till kontaktforumuläret